Vážený zákazníku!

 

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás nejvyšší prioritou. Toto oznámení o zpracování osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje budeme zpracovávat, jakým způsobem, proč je zpracováváme a komu jsou osobní údaje poskytnuté nebo zpřístupněné.

Proto si přečtěte pozorně toto oznámení.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost POLYSTON s.r.o., IČO: 36 035 408, se sídlem Družstevná č. 111, 976 32 Badín, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl s.r.o., ve složce č. 5854/S (dále jen „Společnost“), zpracuje Vaše osobní údaje v postavení provozovatele v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto oznámení. Při zpracování Vašich osobních údajů jako provozovatel informačního systému konáme výhradně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ ES ( všeobecné nařízení o ochraně údajů ), dále i jako“ Nařízení“a zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (dále i jako „Zákon“).

2. SOUKROMÍ POUŽIVATELŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Naší povinností je chránit i soukromí použivatelů našich webových stránek. Pokud navštívíte naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostních důvodů vždy uchovají spojovací údaje počítače spojujícího se s naší stránkou, seznam webových stran, které navštívíte v rámci naší stránky, datum a trvání Vaší návštěvy, identifikační údaje používaného typu prohlížeče a operačního systému jako i webové stránky, přes kterou se spojujete s naší stránkou. Používáme sledovací programové vybavení, abychom stanovili, kolik použivatelů navštěvuje naší webovou stránku a jak často. Nepoužíváme tento softvér na sbírání osobních údajů nebo individuálních IP adres. Tyto údaje se používají výlučně v anonymní a souhrnné formě na statistické účely a na rozvoj webové stránky. Doplňkové osobní informace jako jméno, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa se nesbírají, pokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně, např. když přímo vyplníte kontaktní formulář jako součást registrace, přehledu, soutěže, plnění smlouvy nebo informační požadavky.

 

3. ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom s Vámi mohli uskutečnit obchodní vztah, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje, které jsou nevyhnutelné na uzavírání smlouvy, dodání zboží/ služeb, uskutečnění platby, plnění dalších smluvních povinností, souvisejících zejména s uplatňováním práv ze záruky, reklamace apod. ( Právní základ: čl. 6, ods.1 písm. b) Nařízení). Vaše osobní údaje budeme teda získávat a dále zpracovávat na základě všeobecně závazných právních předpisů nebo na základě Vašeho souhlasu. Právním základem zpracovávání pro účely, kde není potřebný Váš souhlas, je zejména účel uzavírání a plnění smlouvy ( resp. dodání objednávky), plnění povinností v smyslu všeobecně závažných právních předpisů nebo ochrana našich práv a právem chráněných zájmů.

Doba zpracování Vašich osobních údajů trvá jen po nevyhnutelnou dobu pro splnění účelu zpracování v souladu se zákonnými lhůtami a lhůtami stanovenými spisovým a archivním pořádkem.

 

4. ROZSAH ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ

Dle tohoto oznámení budeme zpracovávat zejména následující osobní údaje:

 • ·         jméno, příjmení, trvalý pobyt, přechodný pobyt, včetně fyzické osoby zastupující právnickou osobu, jako i adresu místa podnikání, pokud jde o fyzickou osobu, která je podnikatelem,
 • ·         kontaktní telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty,
 • ·         jiné údaje potřebné pro splnění účelu

 

Na základě písemného požadavku Vás blíže informujeme o tom, jaké další osobní údaje jsme o Vás uchovali.

5. OSOBNÍ ÚDAJE NAD RÁMEC UVEDENÉHO ROZSAHU ÚDAJŮ

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje i nad rámec uvedeného rozsahu údajů. Takové zpracování se zakládá na uděleném souhlasu dotknuté osoby nebo na základě oprávněného zájmu Společnosti.

 • ·         Na základě souhlasu dotknuté osoby Společnost zpracovává osobní údaje v Archívu zakázek pro účel propagace výrobků a služeb Společnosti. Rozsah takto zpracovaných údajů představuje osobní údaje uvedené v bodě 4. tohoto oznámení a fotodokumentaci vyhotovenou při montáži. Vyhotovená fotodokumentace je zpřístupněná třetím osobám a to zejména potenciálním zákazníkům ( např. na webové stránce Společnosti).
 • ·         Doba zpracování osobních údajů na základě souhlasu trvá po celou dobu vykonávání obchodní činnosti Společností.
 • ·         Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu Společnosti. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení.
 • ·         Další informace získáte zasláním Vašeho dotazu na mailovou adresu management@polyston.sk. Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás a po celo dobu zpracování budou uchovávané bezpečné, v souladu s bezpečnostní politikou.
6. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Společnost nesdílí, neprodává, nepřenáší nebo jinak nerozšiřuje Vaše osobní údaje třetím stranám a nebude tak dělat ani v budoucnosti, pokud nadáte výslovný souhlas, aby se tak udělalo. Například může být potřebné odevzdat Vaši adresu a podrobnosti objednávky třetím stranám zabezpečujícím přepravu. Společnost má zákonnou povinnost poskytnout Vaše osobní údaje zejména při kontrole, dozorní činnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo institucí, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

7. PRÁVA POSKYTOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu Nařízení - pokud všeobecně závažné právní předpisy neustanovují něco jiného, máte právo:

 • ·         na přístup k Vašim osobním údajům a právo získat potvrzení o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje a pokud ano, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu, po jakou dobu a podrobnosti týkající se zejména provozovatelů, zprostředkovatelů a jiných subjektů, kterým mohou být tyto údaje poskytnuté
 • ·         kdykoliv odvolat svůj souhlas, pokud jsou Vaše údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu
 • ·         žádat opravu nebo aktualizaci Vašich osobních údajů tak, aby byli vždy přesné a aktuální
 • ·         na výmaz Vašich osobních údajů, pokud uplynula lhůta jejich zákonného zpracování
 • ·         na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to během období, které nám umožňuje ověřit jejich správnost
 • ·         získat Vaše osobní údaje v elektronické podobě, které jste nám poskytli a to pro Vás nebo pro jiného provozovatele
 • ·         podat stížnost u nás a / nebo na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Tyto práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti na naši adresu.